Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

van: Immaru, handelsnaam van Quirky bv
gevestigd aan Boonsweg 49, Heinenoord. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 65012305, vertegenwoordigd door Michael Nelis.

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Quirky.
Opdrachtgever: de wederpartij van Quirky.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Quirky en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Quirky, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Onze offertes zijn standaard twee weken geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Quirky gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Quirky is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de verlooptermijn is bevestigd.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte akkoord verklaart. Of wanneer opdrachtgever middels een brief, mail of andere vorm van communicatie akkoord geeft voor de offerte.
4. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.
5. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Quirky zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist en niet in de weg staat, heeft Quirky het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Quirky stelt opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Quirky aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Quirky worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Quirky zijn verstrekt, heeft Quirky het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Quirky is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer Quirky is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Quirky de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur en uitvoeringstermijn
1. Voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden wordt een looptijd en termijn afgesproken.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Quirky derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een adequate uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Quirky zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Quirky de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Quirky daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Quirky geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Quirky zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Quirky verstrekte stukken, zoals adviezen, video’s, instructies, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever mag deze stukken niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer verveelvoudigen, openbaar maken of ter kennis van derden brengen, anders dan in de opdrachtbevestiging is afgesproken.
3. Quirky behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Annulering van doorlopende overeenkomsten
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk annuleren. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 volle kalendermaand in acht te nemen.
2. Wanneer annulering geschiedt minder dan een kalendermaand voor de start van de uitvoering, is Quirky bevoegd om 50% van het overeengekomen honorarium in rekening te brengen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Quirky op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a. na het sluiten van de overeenkomst aan Quirky ter kennis gekomen omstandigheden geven Quirky goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien Quirky opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Quirky bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Quirky schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Quirky de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Quirky slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 4 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 5 van dit artikel. 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien Quirky met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Quirky niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Quirky mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Quirky kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Quirky aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Quirky binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Quirky en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Quirky onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 14. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
a. 10% over de eerste € 5.000,-
b. 5% over het meerdere tot € 20.000,-
c. 3,5% over het meerdere tot € 50.000,-
d. 2,5% over het meerdere.
2. Indien Quirky aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtgever Quirky aansprakelijk stelt voor geleden schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Quirky of haar ondergeschikten.
4. Quirky is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Quirky worden daaronder begrepen.
2. Quirky heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Quirky haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Quirky opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Quirky niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Quirky bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op elke overeenkomst tussen Quirky en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Quirky is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Quirky het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.